No. 46 Jiade Road, Caijianggang Tow
CN 400700 Chongqing