No. 1 Shaodi Road, Chiwan Industria
CN 518067 Shenzhen