No.1 Road,Jinhai Development Zone N
CN 301616 Tianjin