1346 East Hanghai Road. Econ & Tech Develop Zone
CN 450016 Zhengzhou