No. 16, Guanglin Rd., Chaojhou Town
TW 92054 Pingtung County