Xiazhai Wu Village, Shiqiaotou Town
CN 317500 Wenling